category Tất cả danh mục
Menu

Danh mục sản phẩm

Showing 48 of 77 results.

Thiết Bị Thủy Lực

Thiết Bị Tự Động Hóa

Biến Tần

Cảm Biến

Thiết Bị Đóng Cắt

Hệ thống lò hơi

Thiết bị ngành lạnh Danfoss

Các Thiết Bị Khác

Màn hình HMI Schneider XBTN401

Màn hình HMI Schneider XBTN401

Mã SP: XBTN401

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

Màn hình HMI Schneider XBTNU400

Màn hình HMI Schneider XBTNU400

Mã SP: XBTNU400

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

Màn hình HMI Schneider HMIST6700 15 inch

Màn hình HMI Schneider HMIST6700 15 inch

Mã SP: HMIST6700

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

Màn hình HMI Schneider HMISTW6400 7 inch

Màn hình HMI Schneider HMISTW6400 7 inch

Mã SP: HMISTW6400

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

Màn hình HMI Schneider HMISTW6200 4 inch

Màn hình HMI Schneider HMISTW6200 4 inch

Mã SP: HMISTW6200

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

Màn hình HMI Schneider HMISTW6500 10 inch

Màn hình HMI Schneider HMISTW6500 10 inch

Mã SP: HMISTW6500

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

Màn hình HMI Schneider HMISTW6600 12 inch

Màn hình HMI Schneider HMISTW6600 12 inch

Mã SP: HMISTW6600

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

Màn hình HMI Schneider HMISTW6700 15 inch

Màn hình HMI Schneider HMISTW6700 15 inch

Mã SP: HMISTW6700

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

Màn hình HMI Schneider HMIST6200 4 inch

Màn hình HMI Schneider HMIST6200 4 inch

Mã SP: HMIST6200

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

Màn hình HMI Schneider HMISTO501 3.4 inch

Màn hình HMI Schneider HMISTO501 3.4 inch

Mã SP: HMISTO501

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

Màn hình HMI Schneider HMISTU855W 5.7 inch

Màn hình HMI Schneider HMISTU855W 5.7 inch

Mã SP: HMISTU855W

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

Màn hình HMI Schneider HMISTU655W 3.5 inch

Màn hình HMI Schneider HMISTU655W 3.5 inch

Mã SP: HMISTU655W

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

Màn hình HMI Schneider HMIGTO6315FW 12.1 inch

Màn hình HMI Schneider HMIGTO6315FW 12.1 inch

Mã SP: HMIGTO6315FW

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

Màn hình HMI Schneider HMIGTO6310FW 12.1 inch

Màn hình HMI Schneider HMIGTO6310FW 12.1 inch

Mã SP: HMIGTO6310FW

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

Màn hình HMI Schneider HMIGTO6310FCW 12.1 inch

Màn hình HMI Schneider HMIGTO6310FCW 12.1 inch

Mã SP: HMIGTO6310FCW

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

Màn hình HMI Schneider HMIGTO6310FC 12.1 inch

Màn hình HMI Schneider HMIGTO6310FC 12.1 inch

Mã SP: HMIGTO6310FC

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

Màn hình HMI Schneider HMIGTO5315FW 10.4 inch

Màn hình HMI Schneider HMIGTO5315FW 10.4 inch

Mã SP: HMIGTO5315FW

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

Màn hình HMI Schneider HMIGTO5310FW 10.4 inch

Màn hình HMI Schneider HMIGTO5310FW 10.4 inch

Mã SP: HMIGTO5310FW

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

Màn hình HMI Schneider HMIGTO5310FCW 10.4 inch

Màn hình HMI Schneider HMIGTO5310FCW 10.4 inch

Mã SP: HMIGTO5310FCW

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

Màn hình HMI Schneider HMIGTO5310FC 10.4 inch

Màn hình HMI Schneider HMIGTO5310FC 10.4 inch

Mã SP: HMIGTO5310FC

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

Màn hình HMI Schneider HMIGTO4310FW 7.5 inch

Màn hình HMI Schneider HMIGTO4310FW 7.5 inch

Mã SP: HMIGTO4310FW

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

Màn hình HMI Schneider HMIGTO4310FCW 7.5 inch

Màn hình HMI Schneider HMIGTO4310FCW 7.5 inch

Mã SP: HMIGTO4310FCW

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

Màn hình HMI Schneider HMIGTO4310FC 7.5 inch

Màn hình HMI Schneider HMIGTO4310FC 7.5 inch

Mã SP: HMIGTO4310FC

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

Màn hình HMI Schneider HMIGTO3510FW 7 inch

Màn hình HMI Schneider HMIGTO3510FW 7 inch

Mã SP: HMIGTO3510FW

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

Màn hình HMI Schneider HMIGTO3510FCW 7 inch

Màn hình HMI Schneider HMIGTO3510FCW 7 inch

Mã SP: HMIGTO3510FCW

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

Màn hình HMI Schneider HMIGTO3510FC 7 inch

Màn hình HMI Schneider HMIGTO3510FC 7 inch

Mã SP: HMIGTO3510FC

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

Màn hình HMI Schneider HMIGTO2315FW 5.7 inch

Màn hình HMI Schneider HMIGTO2315FW 5.7 inch

Mã SP: HMIGTO2315FW

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

Màn hình HMI Schneider HMIGTO2310FW 5.7 inch

Màn hình HMI Schneider HMIGTO2310FW 5.7 inch

Mã SP: HMIGTO2310FW

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

Màn hình HMI Schneider HMIGTO2310FCW 5.7 inch

Màn hình HMI Schneider HMIGTO2310FCW 5.7 inch

Mã SP: HMIGTO2310FCW

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

Màn hình HMI Schneider HMIGTO2310C 5.7 inch

Màn hình HMI Schneider HMIGTO2310C 5.7 inch

Mã SP: HMIGTO2310C

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

Màn hình HMI Schneider HMIGTO2300FW 5.7 inch

Màn hình HMI Schneider HMIGTO2300FW 5.7 inch

Mã SP: HMIGTO2300FW

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

Màn hình HMI Schneider HMIGTO2300FCW 5.7 inch

Màn hình HMI Schneider HMIGTO2300FCW 5.7 inch

Mã SP: HMIGTO2300FCW

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

Màn hình HMI Schneider HMIGTO2300FC 5.7 inch

Màn hình HMI Schneider HMIGTO2300FC 5.7 inch

Mã SP: HMIGTO2300FC

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

Màn hình HMI Schneider HMIGTO1310FW 3.5 inch

Màn hình HMI Schneider HMIGTO1310FW 3.5 inch

Mã SP: HMIGTO1310FW

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

Màn hình HMI Schneider HMIGTO1310FCW 3.5 inch

Màn hình HMI Schneider HMIGTO1310FCW 3.5 inch

Mã SP: HMIGTO1310FCW

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

Màn hình HMI Schneider HMIGTO1310FC 3.5 inch

Màn hình HMI Schneider HMIGTO1310FC 3.5 inch

Mã SP: HMIGTO1310FC

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

Màn hình HMI Schneider HMIGTO1300FW 3.5 inch

Màn hình HMI Schneider HMIGTO1300FW 3.5 inch

Mã SP: HMIGTO1300FW

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

Màn hình HMI Schneider HMIGTO1300FCW 3.5 inch

Màn hình HMI Schneider HMIGTO1300FCW 3.5 inch

Mã SP: HMIGTO1300FCW

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

Màn hình HMI Schneider HMIGTO1300FC 3.5 inch

Màn hình HMI Schneider HMIGTO1300FC 3.5 inch

Mã SP: HMIGTO1300FC

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

Màn hình HMI Schneider XBTGT7340 15 inch

Màn hình HMI Schneider XBTGT7340 15 inch

Mã SP: XBTGT7340

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

Màn hình HMI Schneider XBTGT6340 12.1 inch

Màn hình HMI Schneider XBTGT6340 12.1 inch

Mã SP: XBTGT6340

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

Màn hình HMI Schneider XBTGT5340 10.4 inch

Màn hình HMI Schneider XBTGT5340 10.4 inch

Mã SP: XBTGT5340

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

Màn hình HMI Schneider XBTGT4340 7.5 inch

Màn hình HMI Schneider XBTGT4340 7.5 inch

Mã SP: XBTGT4340

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

Màn hình HMI Schneider XBTGT2430 5.7 inch

Màn hình HMI Schneider XBTGT2430 5.7 inch

Mã SP: XBTGT2430

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

Màn hình HMI Schneider XBTGT2930 5.7 inch

Màn hình HMI Schneider XBTGT2930 5.7 inch

Mã SP: XBTGT2930

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

Màn hình HMI Schneider HMIGTO6315 12.1 inch

Màn hình HMI Schneider HMIGTO6315 12.1 inch

Mã SP: HMIGTO6315

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

Màn hình HMI Schneider HMIGTO5315 10.4 inch

Màn hình HMI Schneider HMIGTO5315 10.4 inch

Mã SP: HMIGTO5315

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

Màn hình HMI Schneider HMIGTO6310 12.1 inch

Màn hình HMI Schneider HMIGTO6310 12.1 inch

Mã SP: HMIGTO6310

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

Sản phẩm thịnh hành

Bộ đầu nối Carel E2VCAB0300

Bộ đầu nối Carel E2VCAB0300

Mã SP: E2VCAB0300

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Đai ốc buộc Carel E2VNUT0200

Đai ốc buộc Carel E2VNUT0200

Mã SP: E2VNUT0200

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Bộ kết nối Carel E2VCAB0600

Bộ kết nối Carel E2VCAB0600

Mã SP: E2VCAB0600

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Kính ngắm Carel E2VSGH0000

Kính ngắm Carel E2VSGH0000

Mã SP: E2VSGH0000

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Cuộn dây Stator Carel E2VSTA0330

Cuộn dây Stator Carel E2VSTA0330

Mã SP: E2VSTA0330

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Bộ đầu nối Carel E2VCABS900

Bộ đầu nối Carel E2VCABS900

Mã SP: E2VCABS900

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Vòng đệm Teflon Carel E2VORI0000

Vòng đệm Teflon Carel E2VORI0000

Mã SP: E2VORI0000

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Van tiết lưu Carel E2V09FWBC0

Van tiết lưu Carel E2V09FWBC0

Mã SP: E2V09FWBC0

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ: