category Tất cả danh mục
Menu

Danh mục sản phẩm

Showing 48 of 115 results.

Thiết Bị Thủy Lực

Thiết Bị Tự Động Hóa

Biến Tần

Cảm Biến

Thiết Bị Đóng Cắt

Hệ thống lò hơi

Thiết bị ngành lạnh Danfoss

Các Thiết Bị Khác

Màn hình HMI Proface PFXGP4402WADW 7 inch

Màn hình HMI Proface PFXGP4402WADW 7 inch

Mã SP: PFXGP4402WADW

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

Màn hình HMI Proface PFXGP4502WADW 10.1 inch

Màn hình HMI Proface PFXGP4502WADW 10.1 inch

Mã SP: PFXGP4502WADW

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

Màn hình HMI Proface PFXGP4301TADW 5.7 inch

Màn hình HMI Proface PFXGP4301TADW 5.7 inch

Mã SP: PFXGP4301TADW

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

Màn hình HMI Proface PFXGP4401TAD 7.5 inch

Màn hình HMI Proface PFXGP4401TAD 7.5 inch

Mã SP: PFXGP4401TAD

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

Màn hình HMI Proface PFXGP4501TADW 10.4 inch

Màn hình HMI Proface PFXGP4501TADW 10.4 inch

Mã SP: PFXGP4501TADW

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

Màn hình HMI Proface PFXGP4601TAD 12.1 inch

Màn hình HMI Proface PFXGP4601TAD 12.1 inch

Mã SP: PFXGP4601TAD

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

Màn hình HMI Proface PFXGM4201TAD 3.5 inch

Màn hình HMI Proface PFXGM4201TAD 3.5 inch

Mã SP: PFXGM4201TAD

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

Màn hình HMI Proface PFXGM4301TAD 5.7 inch

Màn hình HMI Proface PFXGM4301TAD 5.7 inch

Mã SP: PFXGM4301TAD

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

Màn hình HMI Proface PFXGP4601TAA 12.1 inch

Màn hình HMI Proface PFXGP4601TAA 12.1 inch

Mã SP: PFXGP4601TAA

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

Màn hình HMI Proface PFXGP4116T2D 4.3 inch

Màn hình HMI Proface PFXGP4116T2D 4.3 inch

Mã SP: PFXGP4116T2D

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

Màn hình HMI Proface PFXSTM6400WAD 7 inch

Màn hình HMI Proface PFXSTM6400WAD 7 inch

Mã SP: PFXSTM6400WAD

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

Màn hình HMI Proface PFXST6700WADE 15.6 inch

Màn hình HMI Proface PFXST6700WADE 15.6 inch

Mã SP: PFXST6700WADE

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

Màn hình HMI Proface PFXST6600WADE 12.1 inch

Màn hình HMI Proface PFXST6600WADE 12.1 inch

Mã SP: PFXST6600WADE

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

Màn hình HMI Proface PFXST6400WADE 7 inch

Màn hình HMI Proface PFXST6400WADE 7 inch

Mã SP: PFXST6400WADE

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

Màn hình HMI Proface PFXST6500WADE 10.1 inch

Màn hình HMI Proface PFXST6500WADE 10.1 inch

Mã SP: PFXST6500WADE

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

Màn hình HMI Proface PFXST6200WADE 4.3 inch

Màn hình HMI Proface PFXST6200WADE 4.3 inch

Mã SP: PFXST6200WADE

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

Màn hình HMI Proface PFXSTM6200WAD 4.3 inch

Màn hình HMI Proface PFXSTM6200WAD 4.3 inch

Mã SP: PFXSTM6200WAD

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

Màn hình HMI Proface PFXST6700WAD 15.6 inch

Màn hình HMI Proface PFXST6700WAD 15.6 inch

Mã SP: PFXST6700WAD

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

Màn hình HMI Proface PFXST6600WAD 12.1 inch

Màn hình HMI Proface PFXST6600WAD 12.1 inch

Mã SP: PFXST6600WAD

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

Màn hình HMI Proface PFXST6500WAD 10.1 inch

Màn hình HMI Proface PFXST6500WAD 10.1 inch

Mã SP: PFXST6500WAD

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

Màn hình HMI Proface PFXST6400WAD 7 inch

Màn hình HMI Proface PFXST6400WAD 7 inch

Mã SP: PFXST6400WAD

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

Màn hình HMI Proface PFXST6200WAD 4.3 inch

Màn hình HMI Proface PFXST6200WAD 4.3 inch

Mã SP: PFXST6200WAD

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

Màn hình Box Module Proface PFXSP5B90

Màn hình Box Module Proface PFXSP5B90

Mã SP: PFXSP5B90

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

Màn hình HMI Proface PFXSP5490WAD

Màn hình HMI Proface PFXSP5490WAD

Mã SP: PFXSP5490WAD

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

Màn hình HMI Proface PFXSP5690WAD

Màn hình HMI Proface PFXSP5690WAD

Mã SP: PFXSP5690WAD

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

Màn hình HMI Proface PFXSP5790WAD 15.6 inch

Màn hình HMI Proface PFXSP5790WAD 15.6 inch

Mã SP: PFXSP5790WAD

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

Màn hình HMI Proface PFXSP5600TAD 12 inch

Màn hình HMI Proface PFXSP5600TAD 12 inch

Mã SP: PFXSP5600TAD

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

Màn hình Box module Proface PFXSP5B00

Màn hình Box module Proface PFXSP5B00

Mã SP: PFXSP5B00

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

Màn hình Box module Proface SP5B41S8A

Màn hình Box module Proface SP5B41S8A

Mã SP: SP5B41S8A

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

Màn hình HMI Proface PFXSP5800WCD 19 inch

Màn hình HMI Proface PFXSP5800WCD 19 inch

Mã SP: PFXSP5800WCD

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

Màn hình HMI Proface PFXSP5700WCD 15 inch

Màn hình HMI Proface PFXSP5700WCD 15 inch

Mã SP: PFXSP5700WCD

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

Màn hình Box module Proface PFXSP5B41

Màn hình Box module Proface PFXSP5B41

Mã SP: PFXSP5B41

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

Màn hình Box module Proface PFXSP5B10

Màn hình Box module Proface PFXSP5B10

Mã SP: PFXSP5B10

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

Màn hình HMI Proface PFXSP5400WAD 7 inch

Màn hình HMI Proface PFXSP5400WAD 7 inch

Mã SP: PFXSP5400WAD

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

Màn hình HMI Proface PFXSP5500WAD 10.1 inch

Màn hình HMI Proface PFXSP5500WAD 10.1 inch

Mã SP: PFXSP5500WAD

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

Màn hình HMI Proface PFXSP5600WAD 12.1 inch

Màn hình HMI Proface PFXSP5600WAD 12.1 inch

Mã SP: PFXSP5600WAD

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

Màn hình HMI Proface PFXSP5500TPD 10.4 inch

Màn hình HMI Proface PFXSP5500TPD 10.4 inch

Mã SP: PFXSP5500TPD

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

Màn hình HMI Proface PFXSP5600TPD 12.1 inch

Màn hình HMI Proface PFXSP5600TPD 12.1 inch

Mã SP: PFXSP5600TPD

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

Màn hình HMI Proface PFXSP5660TPD 12 inch

Màn hình HMI Proface PFXSP5660TPD 12 inch

Mã SP: PFXSP5660TPD

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

Màn hình HMI Proface PFXSP5700TPD 15 inch

Màn hình HMI Proface PFXSP5700TPD 15 inch

Mã SP: PFXSP5700TPD

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

Màn hình HMI Proface PFXGP4115T3D 4.3 inch

Màn hình HMI Proface PFXGP4115T3D 4.3 inch

Mã SP: PFXGP4115T3D

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

Màn hình HMI Proface PFXGP4115T2D 4.3 inch

Màn hình HMI Proface PFXGP4115T2D 4.3 inch

Mã SP: PFXGP4115T2D

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

Màn hình HMI Proface PFXGP4114T2D 4.3 inch

Màn hình HMI Proface PFXGP4114T2D 4.3 inch

Mã SP: PFXGP4114T2D

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

Màn hình HMI Proface PFXGP4301TADR 5.7 inch

Màn hình HMI Proface PFXGP4301TADR 5.7 inch

Mã SP: PFXGP4301TADR

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

Màn hình HMI Proface PFXGP4401TADR 7.5 inch

Màn hình HMI Proface PFXGP4401TADR 7.5 inch

Mã SP: PFXGP4401TADR

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

Màn hình HMI Proface PFXGP4501TADR 10.4 inch

Màn hình HMI Proface PFXGP4501TADR 10.4 inch

Mã SP: PFXGP4501TADR

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

Màn hình HMI Proface PFXGP4601TADR 12.1 inch

Màn hình HMI Proface PFXGP4601TADR 12.1 inch

Mã SP: PFXGP4601TADR

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

Module Màn hình Proface PFXGM4B01D

Module Màn hình Proface PFXGM4B01D

Mã SP: PFXGM4B01D

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

Sản phẩm thịnh hành

Bộ đầu nối Carel E2VCAB0300

Bộ đầu nối Carel E2VCAB0300

Mã SP: E2VCAB0300

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Đai ốc buộc Carel E2VNUT0200

Đai ốc buộc Carel E2VNUT0200

Mã SP: E2VNUT0200

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Bộ kết nối Carel E2VCAB0600

Bộ kết nối Carel E2VCAB0600

Mã SP: E2VCAB0600

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Kính ngắm Carel E2VSGH0000

Kính ngắm Carel E2VSGH0000

Mã SP: E2VSGH0000

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Cuộn dây Stator Carel E2VSTA0330

Cuộn dây Stator Carel E2VSTA0330

Mã SP: E2VSTA0330

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Bộ đầu nối Carel E2VCABS900

Bộ đầu nối Carel E2VCABS900

Mã SP: E2VCABS900

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Vòng đệm Teflon Carel E2VORI0000

Vòng đệm Teflon Carel E2VORI0000

Mã SP: E2VORI0000

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Van tiết lưu Carel E2V09FWBC0

Van tiết lưu Carel E2V09FWBC0

Mã SP: E2V09FWBC0

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ: