category Tất cả danh mục
Menu

Danh mục sản phẩm

Showing 48 of 86 results.

Thiết Bị Thủy Lực

Thiết Bị Tự Động Hóa

Biến Tần

Cảm Biến

Thiết Bị Đóng Cắt

Hệ thống lò hơi

Thiết bị ngành lạnh Danfoss

Các Thiết Bị Khác

BIẾN TẦN INVT CHF100A-004G/5R5P-4

BIẾN TẦN INVT CHF100A-004G/5R5P-4

Mã SP: CHF100A-004G/5R5P-4

Thương hiệu: INVT

Xuất xứ:

BIẾN TẦN INVT CHF100A-011G/015P-4

BIẾN TẦN INVT CHF100A-011G/015P-4

Mã SP: CHF100A-011G/015P-4

Thương hiệu: INVT

Xuất xứ:

BIẾN TẦN INVT CHF100A-015G/018P-4

BIẾN TẦN INVT CHF100A-015G/018P-4

Mã SP: CHF100A-015G/018P-4

Thương hiệu: INVT

Xuất xứ:

BIẾN TẦN INVT CHF100A-018G/022P-4

BIẾN TẦN INVT CHF100A-018G/022P-4

Mã SP: CHF100A-018G/022P-4

Thương hiệu: INVT

Xuất xứ:

BIẾN TẦN INVT CHF100A-022G/030P-4

BIẾN TẦN INVT CHF100A-022G/030P-4

Mã SP: CHF100A-022G/030P-4

Thương hiệu: INVT

Xuất xứ:

BIẾN TẦN INVT CHF100A-030G/037P-4

BIẾN TẦN INVT CHF100A-030G/037P-4

Mã SP: CHF100A-030G/037P-4

Thương hiệu: INVT

Xuất xứ:

BIẾN TẦN INVT CHF100A-037G/045P-4

BIẾN TẦN INVT CHF100A-037G/045P-4

Mã SP: CHF100A-037G/04

Thương hiệu: INVT

Xuất xứ:

BIẾN TẦN INVT CHF100A-045G/055P-4

BIẾN TẦN INVT CHF100A-045G/055P-4

Mã SP: CHF100A-045G/05

Thương hiệu: INVT

Xuất xứ:

BIẾN TẦN INVT CHF100A-055G/075P-4

BIẾN TẦN INVT CHF100A-055G/075P-4

Mã SP: CHF100A-055G/075P-4

Thương hiệu: INVT

Xuất xứ:

BIẾN TẦN INVT CHF100A-075G/090P-4

BIẾN TẦN INVT CHF100A-075G/090P-4

Mã SP: CHF100A-075G/090P-4

Thương hiệu: INVT

Xuất xứ:

BIẾN TẦN INVT CHF100A-090G/110P-4

BIẾN TẦN INVT CHF100A-090G/110P-4

Mã SP: CHF100A-090G/110P-4

Thương hiệu: INVT

Xuất xứ:

BIẾN TẦN INVT CHF100A-110G/132P-4

BIẾN TẦN INVT CHF100A-110G/132P-4

Mã SP: CHF100A-110G/132P-4

Thương hiệu: INVT

Xuất xứ:

BIẾN TẦN INVT CHF100A-132G/160P-4

BIẾN TẦN INVT CHF100A-132G/160P-4

Mã SP: CHF100A-132G/160P-4

Thương hiệu: INVT

Xuất xứ:

BIẾN TẦN INVT CHF100A-160G/185P-4

BIẾN TẦN INVT CHF100A-160G/185P-4

Mã SP: CHF100A-160G/185P-4

Thương hiệu: INVT

Xuất xứ:

BIẾN TẦN INVT CHF100A-185G/200P-400A

BIẾN TẦN INVT CHF100A-185G/200P-400A

Mã SP: CHF100A-185G/200P-4

Thương hiệu: INVT

Xuất xứ:

BIẾN TẦN INVT CHF100A-1R5G-S2

BIẾN TẦN INVT CHF100A-1R5G-S2

Mã SP: CHF100A-1R5G-S2

Thương hiệu: INVT

Xuất xứ:

BIẾN TẦN INVT CHF100A-1R5G/2R2P-4

BIẾN TẦN INVT CHF100A-1R5G/2R2P-4

Mã SP: CHF100A-1R5G/2R2P-4

Thương hiệu: INVT

Xuất xứ:

BIẾN TẦN INVT CHF100A-200G/220P-4

BIẾN TẦN INVT CHF100A-200G/220P-4

Mã SP: CHF100A-200G/220P-4

Thương hiệu: INVT

Xuất xứ:

BIẾN TẦN INVT CHF100A-220G/250P-4

BIẾN TẦN INVT CHF100A-220G/250P-4

Mã SP: CHF100A-220G/250P-4

Thương hiệu: INVT

Xuất xứ:

BIẾN TẦN INVT CHF100A-250G/280P-4

BIẾN TẦN INVT CHF100A-250G/280P-4

Mã SP: CHF100A-250G/280P-4

Thương hiệu: INVT

Xuất xứ:

BIẾN TẦN INVT CHF100A-280G/315P-4

BIẾN TẦN INVT CHF100A-280G/315P-4

Mã SP: CHF100A-280G/315P-4

Thương hiệu: INVT

Xuất xứ:

BIẾN TẦN INVT CHF100A-2R2G-S2

BIẾN TẦN INVT CHF100A-2R2G-S2

Mã SP: CHF100A-2R2G-S2

Thương hiệu: INVT

Xuất xứ:

BIẾN TẦN INVT CHF100A-2R2G/004P-4

BIẾN TẦN INVT CHF100A-2R2G/004P-4

Mã SP: CHF100A-2R2G/004P-4

Thương hiệu: INVT

Xuất xứ:

BIẾN TẦN INVT CHF100A-315G/350P-4

BIẾN TẦN INVT CHF100A-315G/350P-4

Mã SP: CHF100A-315G/350P-4

Thương hiệu: INVT

Xuất xứ:

BIẾN TẦN INVT  CHF100A-350G-4

BIẾN TẦN INVT CHF100A-350G-4

Mã SP: CHF100A-350G-4

Thương hiệu: INVT

Xuất xứ:

BIẾN TẦN INVT CHF100A-400G-4

BIẾN TẦN INVT CHF100A-400G-4

Mã SP: CHF100A-400G-4

Thương hiệu: INVT

Xuất xứ:

BIẾN TẦN INVT  CHF100A-500G-4

BIẾN TẦN INVT CHF100A-500G-4

Mã SP: CHF100A-500G-4

Thương hiệu: INVT

Xuất xứ:

BIẾN TẦN INVT  CHF100A-560G-4

BIẾN TẦN INVT CHF100A-560G-4

Mã SP: CHF100A-560G-4

Thương hiệu: INVT

Xuất xứ:

BIẾN TẦN INVT CHF100A-5R5G/7R5P-4

BIẾN TẦN INVT CHF100A-5R5G/7R5P-4

Mã SP: CHF100A-5R5G/7R5P-4

Thương hiệu: INVT

Xuất xứ:

BIẾN TẦN INVT CHF100A-7R5G/011P-4

BIẾN TẦN INVT CHF100A-7R5G/011P-4

Mã SP: CHF100A-7R5G/011P-4

Thương hiệu: INVT

Xuất xứ:

BIẾN TẦN INVT GD10-0R7G-S2-B-ZX

BIẾN TẦN INVT GD10-0R7G-S2-B-ZX

Mã SP: GD10-0R7G-S2-B-ZX

Thương hiệu: INVT

Xuất xứ:

BIẾN TẦN INVT GD20-004G-4

BIẾN TẦN INVT GD20-004G-4

Mã SP: GD20-004G-4

Thương hiệu: INVT

Xuất xứ:

BIẾN TẦN INVT GD20-011G-4

BIẾN TẦN INVT GD20-011G-4

Mã SP: GD20-011G-4

Thương hiệu: INVT

Xuất xứ:

BIẾN TẦN INVT  GD20-015G-4

BIẾN TẦN INVT GD20-015G-4

Mã SP: GD20-015G-4

Thương hiệu: INVT

Xuất xứ:

BIẾN TẦN INVT GD20-018G-4

BIẾN TẦN INVT GD20-018G-4

Mã SP: GD20-018G-4

Thương hiệu: INVT

Xuất xứ:

BIẾN TẦN INVT GD20-022G-4

BIẾN TẦN INVT GD20-022G-4

Mã SP: GD20-022G-4

Thương hiệu: INVT

Xuất xứ:

BIẾN TẦN INVT GD20-030G-4

BIẾN TẦN INVT GD20-030G-4

Mã SP: GD20-030G-4

Thương hiệu: INVT

Xuất xứ:

BIẾN TẦN INVT GD20-037G-4

BIẾN TẦN INVT GD20-037G-4

Mã SP: GD20-037G-4

Thương hiệu: INVT

Xuất xứ:

BIẾN TẦN INVT GD20-045G-4

BIẾN TẦN INVT GD20-045G-4

Mã SP: GD20-045G-4

Thương hiệu: INVT

Xuất xứ:

BIẾN TẦN INVT GD20-055G-4

BIẾN TẦN INVT GD20-055G-4

Mã SP: GD20-055G-4

Thương hiệu: INVT

Xuất xứ:

BIẾN TẦN INVT GD20-075G-4

BIẾN TẦN INVT GD20-075G-4

Mã SP: GD20-075G-4

Thương hiệu: INVT

Xuất xứ:

BIẾN TẦN INVT GD20-090G-4

BIẾN TẦN INVT GD20-090G-4

Mã SP: GD20-090G-4

Thương hiệu: INVT

Xuất xứ:

BIẾN TẦN INVT GD20-0R7G-4

BIẾN TẦN INVT GD20-0R7G-4

Mã SP: GD20-0R7G-4

Thương hiệu: INVT

Xuất xứ:

BIẾN TẦN INVT GD20-0R7G-S2-BK

BIẾN TẦN INVT GD20-0R7G-S2-BK

Mã SP: GD20-0R7G-S2-BK

Thương hiệu: INVT

Xuất xứ:

BIẾN TẦN INVT GD20-110G-4

BIẾN TẦN INVT GD20-110G-4

Mã SP: GD20-110G-4

Thương hiệu: INVT

Xuất xứ:

BIẾN TẦN INVT GD20-1R5G-4

BIẾN TẦN INVT GD20-1R5G-4

Mã SP: GD20-1R5G-4

Thương hiệu: INVT

Xuất xứ:

BIẾN TẦN INVT GD20-1R5G-S2

BIẾN TẦN INVT GD20-1R5G-S2

Mã SP: GD20-1R5G-S2

Thương hiệu: INVT

Xuất xứ:

BIẾN TẦN INVT GD20-2R2G-4

BIẾN TẦN INVT GD20-2R2G-4

Mã SP: GD20-2R2G-4

Thương hiệu: INVT

Xuất xứ:

Sản phẩm thịnh hành

Bộ đầu nối Carel E2VCAB0300

Bộ đầu nối Carel E2VCAB0300

Mã SP: E2VCAB0300

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Đai ốc buộc Carel E2VNUT0200

Đai ốc buộc Carel E2VNUT0200

Mã SP: E2VNUT0200

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Bộ kết nối Carel E2VCAB0600

Bộ kết nối Carel E2VCAB0600

Mã SP: E2VCAB0600

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Kính ngắm Carel E2VSGH0000

Kính ngắm Carel E2VSGH0000

Mã SP: E2VSGH0000

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Cuộn dây Stator Carel E2VSTA0330

Cuộn dây Stator Carel E2VSTA0330

Mã SP: E2VSTA0330

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Bộ đầu nối Carel E2VCABS900

Bộ đầu nối Carel E2VCABS900

Mã SP: E2VCABS900

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Vòng đệm Teflon Carel E2VORI0000

Vòng đệm Teflon Carel E2VORI0000

Mã SP: E2VORI0000

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Van tiết lưu Carel E2V09FWBC0

Van tiết lưu Carel E2V09FWBC0

Mã SP: E2V09FWBC0

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ: