category Tất cả danh mục
Menu

Danh mục sản phẩm

Showing 48 of 184 results.

Thiết Bị Thủy Lực

Thiết Bị Tự Động Hóa

Biến Tần

Cảm Biến

Thiết Bị Đóng Cắt

Hệ thống lò hơi

Thiết bị ngành lạnh Danfoss

Các Thiết Bị Khác

Cảm biến điện dung Balluff BCS001L

Cảm biến điện dung Balluff BCS001L

Mã SP: BCS G06T4E1-PSM15C-EP02

Thương hiệu: BALLUFF

Xuất xứ:

Cảm biến điện dung Balluff BCS001M

Cảm biến điện dung Balluff BCS001M

Mã SP: BCS G06T4E1-POM15C-EP02

Thương hiệu: BALLUFF

Xuất xứ:

Cảm biến điện dung Balluff BCS001N

Cảm biến điện dung Balluff BCS001N

Mã SP: BCS G06T4E1-NSM15C-EP02

Thương hiệu: BALLUFF

Xuất xứ:

Cảm biến điện dung Balluff BCS001R

Cảm biến điện dung Balluff BCS001R

Mã SP: BCS G06T4D2-PSM15C-S49G

Thương hiệu: BALLUFF

Xuất xứ:

Cảm biến điện dung Balluff BCS001T

Cảm biến điện dung Balluff BCS001T

Mã SP: BCS G06T4D2-POM15C-S49G

Thương hiệu: BALLUFF

Xuất xứ:

Cảm biến điện dung Balluff BCS0026

Cảm biến điện dung Balluff BCS0026

Mã SP: BCS M08T4E1-PSM15C-EP02

Thương hiệu: BALLUFF

Xuất xứ:

Cảm biến điện dung Balluff BCS002A

Cảm biến điện dung Balluff BCS002A

Mã SP: BCS M08T4E2-PSM15C-S49G

Thương hiệu: BALLUFF

Xuất xứ:

Cảm biến điện dung Balluff BCS002C

Cảm biến điện dung Balluff BCS002C

Mã SP: BCS M08T4E2-POM15C-S49G

Thương hiệu: BALLUFF

Xuất xứ:

Cảm biến điện dung Balluff BCS002T

Cảm biến điện dung Balluff BCS002T

Mã SP: BCS G10T4H-PSM40C-EP02

Thương hiệu: BALLUFF

Xuất xứ:

Cảm biến điện dung Balluff BCS003A

Cảm biến điện dung Balluff BCS003A

Mã SP: BCS D30T401-PSC15C-EP02

Thương hiệu: BALLUFF

Xuất xứ:

Cảm biến điện dung Balluff BCS003K

Cảm biến điện dung Balluff BCS003K

Mã SP: BCS D50OO02-YPC25C-EV02

Thương hiệu: BALLUFF

Xuất xứ:

Cảm biến điện dung Balluff BCS003L

Cảm biến điện dung Balluff BCS003L

Mã SP: BCS D50OO03-YPC25C-S49G

Thương hiệu: BALLUFF

Xuất xứ:

Cảm biến điện dung Balluff BCS004K

Cảm biến điện dung Balluff BCS004K

Mã SP: BCS M30BBM3-PPC20C-EP02

Thương hiệu: BALLUFF

Xuất xứ:

Cảm biến điện dung Balluff BCS004M

Cảm biến điện dung Balluff BCS004M

Mã SP: BCS M30BBM2-PPM20C-S04G

Thương hiệu: BALLUFF

Xuất xứ:

Cảm biến điện dung Balluff BCS004T

Cảm biến điện dung Balluff BCS004T

Mã SP: BCS M30B4M2-PPM20C-S04G

Thương hiệu: BALLUFF

Xuất xứ:

Cảm biến điện dung Balluff BCS00AU

Cảm biến điện dung Balluff BCS00AU

Mã SP: BCS M12TTG1-PSM40C-ET02

Thương hiệu: BALLUFF

Xuất xứ:

Cảm biến điện dung Balluff BCS00HK

Cảm biến điện dung Balluff BCS00HK

Mã SP: BCS D22T402-PSM60C-EP02

Thương hiệu: BALLUFF

Xuất xứ:

Cảm biến điện dung Balluff BCS00LK

Cảm biến điện dung Balluff BCS00LK

Mã SP: BCS M18B4N1-PSC80D-EP02

Thương hiệu: BALLUFF

Xuất xứ:

Cảm biến điện dung Balluff BCS00LR

Cảm biến điện dung Balluff BCS00LR

Mã SP: BCS M18B4N1-POC80D-EP02

Thương hiệu: BALLUFF

Xuất xứ:

Cảm biến điện dung Balluff BCS00M2

Cảm biến điện dung Balluff BCS00M2

Mã SP: BCS M18BBN1-NSC80D-EP02

Thương hiệu: BALLUFF

Xuất xứ:

Cảm biến điện dung Balluff BCS00M4

Cảm biến điện dung Balluff BCS00M4

Mã SP: BCS M18B4I3-POC80D-S04K

Thương hiệu: BALLUFF

Xuất xứ:

Cảm biến điện dung Balluff BCS00M8

Cảm biến điện dung Balluff BCS00M8

Mã SP: BCS M18BBI3-PSC80D-S04K

Thương hiệu: BALLUFF

Xuất xứ:

Cảm biến điện dung Balluff BCS00MF

Cảm biến điện dung Balluff BCS00MF

Mã SP: BCS M18B4I3-PSC80D-S04K

Thương hiệu: BALLUFF

Xuất xứ:

Cảm biến điện dung Balluff BCS00MH

Cảm biến điện dung Balluff BCS00MH

Mã SP: BCS M18BBI3-POC80D-S04K

Thương hiệu: BALLUFF

Xuất xứ:

Cảm biến điện dung Balluff BCS00MJ

Cảm biến điện dung Balluff BCS00MJ

Mã SP: BCS M18BBI3-NSC80D-S04K

Thương hiệu: BALLUFF

Xuất xứ:

Cảm biến điện dung Balluff BCS00MR

Cảm biến điện dung Balluff BCS00MR

Mã SP: BCS M30B4I2-PSC15D-S04K

Thương hiệu: BALLUFF

Xuất xứ:

Cảm biến điện dung Balluff BCS00N2

Cảm biến điện dung Balluff BCS00N2

Mã SP: BCS M30B4I1-PSC15D-EP02

Thương hiệu: BALLUFF

Xuất xứ:

Cảm biến điện dung Balluff BCS00NA

Cảm biến điện dung Balluff BCS00NA

Mã SP: BCS M30BBI2-PSC15D-S04K

Thương hiệu: BALLUFF

Xuất xứ:

Cảm biến điện dung Balluff BCS00NC

Cảm biến điện dung Balluff BCS00NC

Mã SP: BCS M30BBI2-POC15D-S04K

Thương hiệu: BALLUFF

Xuất xứ:

Cảm biến điện dung Balluff BCS00NM

Cảm biến điện dung Balluff BCS00NM

Mã SP: BCS M30BBI1-PSC15D-EP02

Thương hiệu: BALLUFF

Xuất xứ:

Cảm biến điện dung Balluff BCS00NN

Cảm biến điện dung Balluff BCS00NN

Mã SP: BCS M30BBI1-POC15D-EP02

Thương hiệu: BALLUFF

Xuất xứ:

Cảm biến điện dung Balluff BCS00NP

Cảm biến điện dung Balluff BCS00NP

Mã SP: BCS M30BBI1-NSC15D-EP02

Thương hiệu: BALLUFF

Xuất xứ:

Cảm biến điện dung Balluff BCS00NZ

Cảm biến điện dung Balluff BCS00NZ

Mã SP: BCS M18BBN1-PSC80D-EP02

Thương hiệu: BALLUFF

Xuất xứ:

Cảm biến điện dung Balluff BCS00P0

Cảm biến điện dung Balluff BCS00P0

Mã SP: BCS M12B4G2-PSC40D-S04K

Thương hiệu: BALLUFF

Xuất xứ:

Cảm biến điện dung Balluff BCS00P1

Cảm biến điện dung Balluff BCS00P1

Mã SP: BCS M12B4G2-POC40D-S04K

Thương hiệu: BALLUFF

Xuất xứ:

Cảm biến điện dung Balluff BCS00P2

Cảm biến điện dung Balluff BCS00P2

Mã SP: BCS M12B4G2-NSC40D-S04K

Thương hiệu: BALLUFF

Xuất xứ:

Cảm biến điện dung Balluff BCS00P9

Cảm biến điện dung Balluff BCS00P9

Mã SP: BCS M12B4I1-NSC40D-EP02

Thương hiệu: BALLUFF

Xuất xứ:

Cảm biến điện dung Balluff BCS00PJ

Cảm biến điện dung Balluff BCS00PJ

Mã SP: BCS M12BBG2-PSC40D-S04K

Thương hiệu: BALLUFF

Xuất xứ:

Cảm biến điện dung Balluff BCS00PK

Cảm biến điện dung Balluff BCS00PK

Mã SP: BCS M12BBG2-POC40D-S04K

Thương hiệu: BALLUFF

Xuất xứ:

Cảm biến điện dung Balluff BCS00PU

Cảm biến điện dung Balluff BCS00PU

Mã SP: BCS M12BBI1-PSC40D-EP02

Thương hiệu: BALLUFF

Xuất xứ:

Cảm biến điện dung Balluff BCS00PY

Cảm biến điện dung Balluff BCS00PY

Mã SP: BCS M12BBI1-NSC40D-EP02

Thương hiệu: BALLUFF

Xuất xứ:

Cảm biến điện dung Balluff BCS00R4

Cảm biến điện dung Balluff BCS00R4

Mã SP: BCS M12B4I1-PSC40D-EP02

Thương hiệu: BALLUFF

Xuất xứ:

Cảm biến điện dung Balluff BCS00TL

Cảm biến điện dung Balluff BCS00TL

Mã SP: BCS M12BBI1-PSC40D-EP00,35-S04

Thương hiệu: BALLUFF

Xuất xứ:

Cảm biến điện dung Balluff BCS00TR

Cảm biến điện dung Balluff BCS00TR

Mã SP: BCS Q40BBAA-GPC20C-EP02

Thương hiệu: BALLUFF

Xuất xứ:

Cảm biến điện dung Balluff  BCS00U6

Cảm biến điện dung Balluff BCS00U6

Mã SP: BCS Q40BBAA-PSC20C-EP00,3-GS49

Thương hiệu: BALLUFF

Xuất xứ:

Cảm biến điện dung Balluff BCS00UJ

Cảm biến điện dung Balluff BCS00UJ

Mã SP: BCS G34OOI2-PSC15D-S04K

Thương hiệu: BALLUFF

Xuất xứ:

Cảm biến điện dung Balluff BCS00WW

Cảm biến điện dung Balluff BCS00WW

Mã SP: BCS M12B4I1-PSC40D-EP00,3-GS04

Thương hiệu: BALLUFF

Xuất xứ:

Cảm biến điện dung Balluff BCS012A

Cảm biến điện dung Balluff BCS012A

Mã SP: BCS R08RRE-PSM80C-EP02

Thương hiệu: BALLUFF

Xuất xứ:

Sản phẩm thịnh hành

Bộ đầu nối Carel E2VCAB0300

Bộ đầu nối Carel E2VCAB0300

Mã SP: E2VCAB0300

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Đai ốc buộc Carel E2VNUT0200

Đai ốc buộc Carel E2VNUT0200

Mã SP: E2VNUT0200

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Bộ kết nối Carel E2VCAB0600

Bộ kết nối Carel E2VCAB0600

Mã SP: E2VCAB0600

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Kính ngắm Carel E2VSGH0000

Kính ngắm Carel E2VSGH0000

Mã SP: E2VSGH0000

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Cuộn dây Stator Carel E2VSTA0330

Cuộn dây Stator Carel E2VSTA0330

Mã SP: E2VSTA0330

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Bộ đầu nối Carel E2VCABS900

Bộ đầu nối Carel E2VCABS900

Mã SP: E2VCABS900

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Vòng đệm Teflon Carel E2VORI0000

Vòng đệm Teflon Carel E2VORI0000

Mã SP: E2VORI0000

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Van tiết lưu Carel E2V09FWBC0

Van tiết lưu Carel E2V09FWBC0

Mã SP: E2V09FWBC0

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ: