category Tất cả danh mục
Menu

Danh mục sản phẩm

Showing 48 of 30 results.

Thiết Bị Thủy Lực

Thiết Bị Tự Động Hóa

Biến Tần

Cảm Biến

Thiết Bị Đóng Cắt

Hệ thống lò hơi

Thiết bị ngành lạnh Danfoss

Các Thiết Bị Khác

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT0001

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT0001

Mã SP: BFT 6025-DX001-R02A0A-S4

Thương hiệu: BALLUFF

Xuất xứ:

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT0005

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT0005

Mã SP: BFT 6025-DX002-A06A1A-S4

Thương hiệu: BALLUFF

Xuất xứ:

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT0007

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT0007

Mã SP: BFT 6100-DX002-A06A1A-S4

Thương hiệu: BALLUFF

Xuất xứ:

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT0008

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT0008

Mã SP: BFT 6025-FC002-A06A1A-S4

Thương hiệu: BALLUFF

Xuất xứ:

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT0012

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT0012

Mã SP: BFT 6025-HV003-A02A0C-S4

Thương hiệu: BALLUFF

Xuất xứ:

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT0013

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT0013

Mã SP: BFT 6050-HV003-A02A0C-S4

Thương hiệu: BALLUFF

Xuất xứ:

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT0002

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT0002

Mã SP: BFT 6050-DX001-R02A0A-S4

Thương hiệu: BALLUFF

Xuất xứ:

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT0003

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT0003

Mã SP: BFT 6025-FC001-R02A0A-S4

Thương hiệu: BALLUFF

Xuất xứ:

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT0004

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT0004

Mã SP: BFT 6050-FC001-R02A0A-S4

Thương hiệu: BALLUFF

Xuất xứ:

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT0006

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT0006

Mã SP: BFT 6050-DX002-A06A1A-S4

Thương hiệu: BALLUFF

Xuất xứ:

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT0009

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT0009

Mã SP: BFT 6050-FC002-A06A1A-S4

Thương hiệu: BALLUFF

Xuất xứ:

Cảm biến nhiệt độ Balluff  BFT000A

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT000A

Mã SP: BFT 6100-FC002-A06A1A-S4

Thương hiệu: BALLUFF

Xuất xứ:

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT0014

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT0014

Mã SP: BFT 6100-HV003-A02A0C-S4

Thương hiệu: BALLUFF

Xuất xứ:

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT0015

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT0015

Mã SP: BFT 6025-HV003-A00A0C-S4

Thương hiệu: BALLUFF

Xuất xứ:

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT0016

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT0016

Mã SP: BFT 6050-HV003-A00A0C-S4

Thương hiệu: BALLUFF

Xuất xứ:

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT0017

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT0017

Mã SP: BFT 6100-HV003-A00A0C-S4

Thương hiệu: BALLUFF

Xuất xứ:

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT0018

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT0018

Mã SP: BFT 6025-JC003-A02A0C-S4

Thương hiệu: BALLUFF

Xuất xứ:

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT0019

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT0019

Mã SP: BFT 6050-JC003-A02A0C-S4

Thương hiệu: BALLUFF

Xuất xứ:

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT001A

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT001A

Mã SP: BFT 6100-JC003-A02A0C-S4

Thương hiệu: BALLUFF

Xuất xứ:

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT001C

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT001C

Mã SP: BFT 6025-JC003-A00A0C-S4

Thương hiệu: BALLUFF

Xuất xứ:

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT001E

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT001E

Mã SP: BFT 6050-JC003-A00A0C-S4

Thương hiệu: BALLUFF

Xuất xứ:

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT001F

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT001F

Mã SP: BFT 6100-JC003-A00A0C-S4

Thương hiệu: BALLUFF

Xuất xứ:

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT001H

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT001H

Mã SP: BFT 6025-HV003-D00A0C-S4

Thương hiệu: BALLUFF

Xuất xứ:

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT001J

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT001J

Mã SP: BFT 6050-HV003-D00A0C-S4

Thương hiệu: BALLUFF

Xuất xứ:

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT001K

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT001K

Mã SP: BFT 6100-HV003-D00A0C-S4

Thương hiệu: BALLUFF

Xuất xứ:

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT001L

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT001L

Mã SP: BFT 6025-JC003-D00A0C-S4

Thương hiệu: BALLUFF

Xuất xứ:

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT001M

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT001M

Mã SP: BFT 6050-JC003-D00A0C-S4

Thương hiệu: BALLUFF

Xuất xứ:

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT001N

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT001N

Mã SP: BFT 6100-JC003-D00A0C-S4

Thương hiệu: BALLUFF

Xuất xứ:

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT001P

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT001P

Mã SP: BFT 6025-HX001-R02A0A-S4

Thương hiệu: BALLUFF

Xuất xứ:

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT001R

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT001R

Mã SP: BFT 6050-HV001-R02A0A-S4

Thương hiệu: BALLUFF

Xuất xứ:

Sản phẩm thịnh hành

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200667 632W

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200667 632W

Mã SP: 513200667

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200666 646W

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200666 646W

Mã SP: 513200666

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200667 692W

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200667 692W

Mã SP: 513200667

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200666 720W

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200666 720W

Mã SP: 513200666

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200666 754W

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200666 754W

Mã SP: 513200666

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 176W

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 176W

Mã SP: 513200989

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 201W

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 201W

Mã SP: 513200989

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 243W

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 243W

Mã SP: 513200989

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 345W

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 345W

Mã SP: 513200989

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 507W

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 507W

Mã SP: 513200989

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 577W

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 577W

Mã SP: 513200989

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 659W

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 659W

Mã SP: 513200989

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ: